Make your own free website on Tripod.com
黃 大 仙 廟 求 簽 請 進


Ask : 

>有一位外國人的追求, >想知他對我的真心, >有否結果 Answer :
有人追求, 自然值得高興啦, 不過高興之餘, 你都要話我知係幾號簽至得架! 哈哈, 不過講開又講, "有外國人追求", 同 "有本地人追求"有甚不同呢? 如果是本地人向你追求, 你就不會 "懷疑" "他對我的真心" ?
回黃大仙主頁